Hơn 100 phông chữ miễn phí rất đẹp dành cho Designer trong 2020

TAH

Founder
Phông chữ đóng một phần rất quan trọng trong thiết kế, với bộ sưu tập phông chữ rất lớn này, bạn có thể sử dụng được cho rất nhiều loại dự án khác nhau.

1. Migha – Free Variable Font

migha-free-variable-font2.png
2. Saloniakia – Free Display Font


salonikia-free-display-font.jpg
3. Figno Free Font


figno-font2.png
4. Marlon Free Font

marlon-font2.png
5. Celliad Free Font

celliad-font2.png
6. Lkdown Free Font

Lkdown-Free-font.jpg
7. Stamp AMY Free Font

Type-Stamp-AMY2.jpg
8. Don Graffiti Free Font

don-graffiti-free-font.jpg
9. Blackshore SVG – Hand Painted Free Font

blackshore-svg-free-hand-painted-font.jpg
10. Maler – Display Free Font

maler-free-display-font.jpg
11. Vervelle – Script Free Font

vervelle-free-font.jpg
12. Hundrea Script Free Font

Hundrea-Free-Script-Font2.jpg
13. Silka Mono Free Font

Silka-Mono-Font.png
14. Dinomouse Free Font

dinomouse-font2.jpg
15. Kuriland Free Font

kuriland-font.png
16. Boldhead Free Font

boldhead-font2.jpg
17. Lulusma Free Font Family

lulusma-font.png
18. Big Shoulders Display Free Font Family

big-shoulders-display-font.png
19. A Black Crown Free Font

a-black-crown-font2.jpg
20. Klepon Ijo Free Font

klepon-ijo.font2_.jpg
21. Residu Free Font

residu-font.jpg
22. Apice Free Font Family

apice-free-font-family.jpg
23. Hamburg Hand Free Font


hamburg-hand-free-display-font2.jpg
24. Gathenbury Script Free Font

gathenbury-font2.jpg
25. Merciana Script Free Font

merciana-script-font.jpg
25. Dexotic Free Fo
nt

Dexotick-Free-Font.png
26. Dark of the Moon Free Font

dark-of-the-moon-free-font.jpg
27. Isometretos Free Font

isometretos-free-font.jpg
28. Childhood Free Font

childhood-free-font.jpg
29. Eva 35 – Free Font

eva-35-free-font.jpg
30. Ngosngos Free Font

ngosngos-sans-free-font.jpg
31. Rikailu Free Font

rikailu-free-font.jpg
32. Antara Distance – Free Font


antara-distance-free-font.jpg
33. Alloy Ink – Free Font


alloy-ink-free-font.jpg
33. Grumaz – Free Font


grumaz-free-font.jpg
34. Maniac Letters – Free Font


maniac-letters-free-font.jpg
35. Boogie Free Font


Boogie-Free-Font2.png
36. Pallawa Free Font


pallawa-free-font.png
37. Larrikin Free Font


larrikin-free-font3.png
38. Backpacker Free Typeface


Backpacker-free-typeface2.jpg
39. Floane Free Font


floane-free-font.jpg
40. Airyin – Free Font


airyin-free-font.jpg
41. Voodoo – Free Font


voodoo-free-font.jpg
42. Rich – Free Font


rich-free-font.jpg
43. Maragsa Free Font


maragsa-font.jpg44. Athena VKF Font
athena-free-font.jpg45. Baxter Free Font
baxter-free-font.jpg46. Origamic Free Font
origamic-free-font.jpg47. Shinners Free Font
shinners-free-font.jpg48. Masego Free Typeface
Masego-Free-Typeface.png49. Fitalia Free Font
fitalia-free-font.jpg50. Dead Author – Free Font
DEAD-AUTHOR-Free-font.jpg51. Kawaru™ Typeface
Kawaru-Typeface.jpg52. Quint Uppercase Free Font
Quint-Uppercase-Free-Font2.jpg53. Metaphor – Free Display Typeface
Metaphor-Free-Display-Typeface2.jpg54. Montreau Free Serif Font
montreau-serif-font.jpg55. Giovanetta Free Script Font
Giovanetta-handwritten-font.jpg
56. Knucklehead – Free Vintage Font

knucklehead-free-vintage-font.jpg
57. A Ambyar Sobat Free Font


a-ambyar-sobat.font_.png
58. Oito – Free Font Family


oito-free-font-family.jpg
59. Bong Gio Display Free Font


Bong-Gio-Display-Free-Typeface.jpg
60. Nera Free Font


nera-free-font.jpg
61. Plat Nomor Free Font


plat-nomor.font2_.jpg
62. Shift Pro – Free Font


shift-pro.font2_.jpg
63. Practice – Free Font


practice-free-font.jpg64. Raventame – Free Handwritten Brush Font
raventame-free-handwritten-brush-font.jpg65. Righteous – Free Handwritten Brush Font
righteous-free-handwritten-brush-font2.jpg66. Ramona – Free Font
Ramona-Free-Font.png67. Krown Free Font
krown-free-font.png68. Jenriv Free Font Family
jenriv-titling-font2.jpg69. Caladea Free Font Family
caladea-font.png70. Pixer – Free Pixel Font
pixer-pixel-font.jpg71. CheeseBurga – Free Chubby Cute Font
cheeseburga-chubby-cute-font.jpg72. Boldenvan Display Free Font
boldenvan-display-font2.jpg73. Split – Free Arabic Typeface
Split-Arabic-typeface.png74. Zyabilk – Free Font
Zyablilk-free-font2.jpg75. Wowi – Free Font
wovi-free-font.jpg76. Brendohand Free Font
brendohand-font.png77. Zeit – Free Font
zeit-font.png78. Doppelganger – Free Font
Doppelganger-Free-Font.png79. SK Asya – Free Typeface
SK-Asya-Typeface.jpg80. Corona – Free Font
Corona-Font.jpg81. Kagitingan Free Font
Kagitingan-Font2.jpg82. Lerty – Free Typeface
Lerty-Typeface2.jpg83. Plovdiv – Free Typeface
Plovdiv-Typeface2.jpg84. Milles – Free Calligraphy Font
Free-Milles-Calligraphy-Font2.jpg85. Eberley Free Font
eberley-font.jpg86. 36DAYS Free Font
36DAYS-FREE-variable-type.jpg87. Payline – Free Tattoo Font
Pauline-Font.jpg88. Tomodachy – Free Font
Tomodachy-Free-Font.jpg89. Prokopis Handmade Free Font
Free-Prokopis-Handmade-Font.jpg90. Covid SY – Free Font
covid-sy-free-font.jpg91. Cobre – Free Font
cobre-free-font.jpg92. Manila – Free Condensed Font
manila-condensed-typeface2.jpg93. Space Grotesk Free Sans Serif Font
space-grotesk-sans-serif-font.jpg94. Beat Word – Free Comic Font
beat-word-comic-font.jpg95. Chivo – Free Sans Serif Font
chivo-sans-serif-font.jpg96. Devitos – Free Serif Font
devitos-free-elegant-serif-font.jpg97. Pandemic – Free Font
pandemik-free-font.jpg98. Bronova – Free Font Family
bronova-sans-serif-font-family.jpg99. LL Baguyo – Free Font
LL-BAGUIO-Free-Font.png100. Pomidor – Free Display Font
pomidor-free-display-font.jpg101. BLKND Free Font
BLKND-free-font-for-hard-times.jpg102. North Avelion – Free Font Duo Script Font
free-north-avellion-font-duo.jpg
Nguồn: decolore.net
 

Đính kèm

  • 100-font.png
    100-font.png
    207.7 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên