fctp.media

Thành viên

Tạo mới một composition là điều tiên quyết bắt buộc để bắt đầu một dự án. Vậy có bao nhiêu cách để tạo mới một composition? Các đối tượng cơ bản của After Effect là gì? Bạn sẽ được biết ngay trong bài hướng dẫn này.
 
Back
Bên trên