Làm sao để có 2 hình chuyển động trên cùng 1 nền trắng trong premier pro cc

Back
Bên trên