Help Me ! Code PHP

Các cao thủ xem giùm e cái mã php này lỗi ở phần nào thế !

<?php if (has_post_thumbnail( $post->ID )) {
echo get_the_post_thumbnail( $post->ID, apply_filters( 'single_product_small_thumbnail_size', 'shop_thumbnail' ) );
} else {
echo '<img src="'. wc_placeholder_img_src() .'" alt="Placeholder" width="'.wc_get_image_size('shop_thumbnail_image_width')['width'].'" height="'.wc_get_image_size('shop_thumbnail_image_height')['height'].'" />';
} ?>
 
Back
Bên trên