Tutorial [Begin] Cách xem kích thước của Layer trong Photoshop

Bạn muốn biết kích thước pixel chính xác của một lớp (Layer) trong một tài liệu Photoshop? Chỉ cần hiển thị bảng Properties (Window> Properties). Sau đó nhấp vào layer trong bảng điều khiển Layer.

CP-totw-20170412-1-1.png

Bạn cũng có thể thấy kích thước của lớp bao gồm các điểm ảnh ở ngoài ranh giới của khung bằng cách nhấn Ctrl + T (Win) Command + T (Mac). Điều này giống như chọn Edit> Free Transform, và hiển thị kích thước toàn bộ layer trong bảng Info.

CP-totw-20170412-6.png

Nếu bạn sử dụng phương pháp này, nhấn Esc để tránh tình cờ chuyển đổi layer.

Nếu một phần của layer nằm ngoài khung và bạn chỉ muốn nhìn thấy kích thước của các điểm ảnh có thể nhìn thấy, bạn cũng có thể sử dụng bảng Info.

Giữ phím Ctrl (Windows) hoặc phím Command (Mac) và nhấp vào hình thu nhỏ của layer trong bảng điều khiển Layer để chọn tất cả các điểm ảnh có thể nhìn thấy trong layer đó.

CP-totw-20170412-2.png

Kích thước của vùng lựa chọn (điểm ảnh hiển thị) hiện được hiển thị trong bảng Info.

CP-totw-20170412-3.png
 
Back
Bên trên