Group Selection - Chọn một đối tượng trong nhóm mà không cần Ungroup nhóm đó trong Illustrator

Công cụ Group Selection cho phép bạn chọn từng đối tượng trong các nhóm mà không cần phải Ungroup hoặc vào Isolation Mode của nhóm đó.

GroupSelection-hero-2x.jpg.img.jpg


  • Click vào công cụ Group Selection.
    1686239558736.png
  • Click vào một đối tượng trong nhóm để chọn nó. Để chọn toàn bộ nhóm, click thêm một lần nữa.
  • Click tiếp để chọn các nhóm nằm trong các nhóm lớn hơn. Mỗi lần click thêm sẽ chọn tất cả các đối tượng từ cấp độ tiếp theo của hệ thống cấu trúc.
 

Tin tuyển dụng

Back
Bên trên