Creative Fantastic Illustrations by Bennett Slater

Member

Tích cực
Bennett Slater là một họa sĩ minh họa, thiết kế và sau đại học từ BAA chương trình minh họa nghệ thuật trình diễn tại Viện Sheridan. công việc của Bennett lấy cảm hứng từ mối quan hệ của cổ phiếu trong tương lai với quá khứ; mới từ cuộc sống cũ khỏi cái chết. Bằng cách sử dụng phương pháp truyền thống dầu trên gỗ, Bennett chơi với một hỗn hợp của các ngành Flemish và Hà Lan truyền thống, với các hình thức hình học đậm liên kết với các trường tiên phong hiện đại của thiết kế. phân đôi này tương phản lĩnh vực nghệ thuật và ảnh hưởng lends tự để nhị nguyên tiềm ẩn quan sát trong công việc của mình.

img_84_neworder.jpg

img_73_demeter.jpg


img_71_poseidon.jpg


img_72_apollo.jpg


img_60_typo01.jpgimg_51_trek.jpg


img_52_astro.jpgimg_58_holygrail.jpg


img_69_adventure02.jpgimg_70_2001.jpgimg_79_mrt.jpg


img_75_pokemon.jpg
 
Back
Bên trên