Cách làm 1 video chạy chữ sáng tạo

Em muốn làm 1 video hiện chứ kiểu như vầy với adobe premiere mà em chưa biết cách. Giúp em. Em cảm ơn
 
<