30 ý tưởng ghép cặp phông chữ miễn phí của thư viện Google Font

Google Font là một trong những thư viện phông chữ miễn phí tốt nhất, các phông chữ trên Google Font cho phép bạn sử dụng thương mại và có một số phông chữ có hỗ trợ tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ý tưởng ghép cặp phông chữ trong thư viện Google Font, dưới đây là 30 cặp phông chữ hoàn hảo để sử dụng trong thiết kế của bạn.

ghep-font.png


Truy cập thư viện Google Font.

1. Montserrat Black & Raleway Regular

webpc-passthru.php


2. Lobster & Open Sans Regular

webpc-passthru.php


3. Ubuntu Bold & Nanum Gothic

webpc-passthru.php


4. Bebas Neue & Source Sans Pro

webpc-passthru.php


5. Arvo & Roboto Regular

webpc-passthru.php


6. Monoton & Rubik

webpc-passthru.php


7. IBM Plex Sans Bold & IBM Plex Sans Condensed

webpc-passthru.php


8. Courgette & Libre Baskerville

webpc-passthru.php


9. Roboto Black & Roboto Mono Light

webpc-passthru.php


10. Abril Fatface & Work Sans

webpc-passthru.php


11. Merriweather Black & Lora Regular

webpc-passthru.php


12. Roboto Mono Bold & Spectral Light

webpc-passthru.php


13. Oswald Bold & Nunito Semibold

webpc-passthru.php


14. Permanent Marker & ABeeZee

webpc-passthru.php


15. Archivo Black & Hind

webpc-passthru.php


16. Gravitas One & Poppins

webpc-passthru.php


17. Alfa Slab One & Chivo

webpc-passthru.php


18. Architects Daughter & Abel

webpc-passthru.php


19. Fjalla One & Merriweather Sans

webpc-passthru.php


20. Rokkitt Black & Raleway

webpc-passthru.php


21. Poiret One Bold & Didact Gothic

webpc-passthru.php


22. Bangers & Playfair Display

webpc-passthru.php


23. Ultra & Slabo 13px

webpc-passthru.php


24. Francois One & Karla

webpc-passthru.php


25. Fugaz One & Lato

webpc-passthru.php


26. Bevan & Pontano Sans

webpc-passthru.php


27. Nixie One & Prompt

webpc-passthru.php


28. Sacramento & Barlow

webpc-passthru.php


29. Sansita Black & Overpass

webpc-passthru.php


30. Vollkorn SC Black & PT Sans

webpc-passthru.php


Nguồn: creatopy
 
DesignerVN là chuyên trang cung cấp thông tin dành cho cộng đồng Designer, nhà thiết kế Việt Nam. Thư viện font chữ, tài nguyên thiết kế đa dạng.
Back
Bên trên