Hồ Chí Minh DESIGN INTERN / Thực tập sinh thiết kế

Lương: thỏa thuận
Job Description / Mô tả công việc:
 • Supporting design team with assigned tasks
 • Hỗ trợ bộ phận thiết kế với những công việc được phân công
 • Collaborate with team members to brainstorm and develop creative concepts and ideas
 • Phối hợp với các thành viên trong nhóm để lên ý tưởng và phát triển các khái niệm và ý tưởng sáng tạo
 • Exposure to various aspects of the design process and client interaction
 • Tiếp xúc với các khía cạnh khác nhau của quá trình thiết kế và tương tác với khách hàng
Requirements / Yêu cầu:
1. EDUCATION / HỌC VẤN
 • Currently enrolled in or recently graduated from a graphic design or related program.
 • Hiện đang theo học hoặc vừa tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa hoặc chương trình liên quan.
2. TECHNICAL EXPERIENCES / KINH NGHIỆM VỀ KỸ THUẬT
 • A portfolio of your design skills and creativity (please include a link to your portfolio with your application).
 • Danh mục về kỹ năng thiết kế và khả năng sáng tạo của bạn (vui lòng bao gồm liên kết đến danh mục đầu tư của bạn cùng với đơn đăng ký của bạn).
 • Strong analytical, problem-solving abilities and testing mindset.
 • Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề mạnh mẽ và tư duy thử nghiệm.
 • Strong teamwork, interpersonal and communication skills.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và cá nhân mạnh mẽ.
 • Good at time, task management skills.
 • Có khả năng quản lý thời gian và công việc
 • Strong creative and conceptual skills with an eye for detail and brand consistency.
 • Kỹ năng sáng tạo và lên ý tưởng mạnh mẽ, có con mắt chú ý đến chi tiết và tính nhất quán của thương hiệu.
 • Have a good mindset, understand and are willing to research and develop UX
 • Có tư duy tốt, hiểu biết và sẵn sàng nghiên cứu phát triển UX
 • Proficient in using Figma
 • Sử dụng thành thạo Figma
3. LANGUAGE SKILLS / KỸ NĂNG NGÔN NGỮ
 • Being able to communicate in English
 • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
Dev Culture in Nextchain / Văn hoá Dev tại Nextchain:
We do not like who do not have question during working
* Chúng tôi không thích những nhân viên không đặt câu hỏi trong quá trình làm việc
 • Discussion must start with problem define
 • Thảo luận công việc phải bắt đầu bằng việc định nghĩa vấn đề là gì
 • We believe teamwork power
 • Chúng tôi đề cao sức mạnh của làm việc nhóm
 • We must have responsibility of own work
 • Nhân viên phải có trách nhiệm với công việc của mình
 • We must be better than yesterday
 • Việc làm hôm nay, phải tốt hơn ngày hôm qua
Salary and benefit / Lương và phúc lợi:
 • Gross salary: Negotiable / Lương thỏa thuận
 • Parking allowance / Phụ cấp gửi xe
 • Potential for growth within the company based on performance / Cơ hội phát triển tùy theo năng lực
Confirmation with stamp on the intern document / Xác nhận dấu mộc tài liệu thực tập
 
Back
Bên trên