DesignerVN

30 ý tưởng ghép cặp phông chữ miễn phí của thư viện Google Font

30 ý tưởng ghép cặp phông chữ miễn phí của thư viện Google Font

Bởi DesignerPlus vào 3/4/21 lúc 11:08
 1. DesignerPlus

  DesignerPlus QT

  Đã được thích:
  66
  Google Font là một trong những thư viện phông chữ miễn phí tốt nhất, các phông chữ trên Google Font cho phép bạn sử dụng thương mại và có một số phông chữ có hỗ trợ tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ý tưởng ghép cặp phông chữ trong thư viện Google Font, dưới đây là 30 cặp phông chữ hoàn hảo để sử dụng trong thiết kế của bạn.

  ghep-font.

  Truy cập thư viện Google Font.

  1. Montserrat Black & Raleway Regular

  [​IMG]

  2. Lobster & Open Sans Regular

  [​IMG]

  3. Ubuntu Bold & Nanum Gothic

  [​IMG]

  4. Bebas Neue & Source Sans Pro

  [​IMG]

  5. Arvo & Roboto Regular

  [​IMG]

  6. Monoton & Rubik

  [​IMG]

  7. IBM Plex Sans Bold & IBM Plex Sans Condensed

  [​IMG]

  8. Courgette & Libre Baskerville

  [​IMG]

  9. Roboto Black & Roboto Mono Light

  [​IMG]

  10. Abril Fatface & Work Sans

  [​IMG]

  11. Merriweather Black & Lora Regular

  [​IMG]

  12. Roboto Mono Bold & Spectral Light

  [​IMG]

  13. Oswald Bold & Nunito Semibold

  [​IMG]

  14. Permanent Marker & ABeeZee

  [​IMG]

  15. Archivo Black & Hind

  [​IMG]

  16. Gravitas One & Poppins

  [​IMG]

  17. Alfa Slab One & Chivo

  [​IMG]

  18. Architects Daughter & Abel

  [​IMG]

  19. Fjalla One & Merriweather Sans

  [​IMG]

  20. Rokkitt Black & Raleway

  [​IMG]

  21. Poiret One Bold & Didact Gothic

  [​IMG]

  22. Bangers & Playfair Display

  [​IMG]

  23. Ultra & Slabo 13px

  [​IMG]

  24. Francois One & Karla

  [​IMG]

  25. Fugaz One & Lato

  [​IMG]

  26. Bevan & Pontano Sans

  [​IMG]

  27. Nixie One & Prompt

  [​IMG]

  28. Sacramento & Barlow

  [​IMG]

  29. Sansita Black & Overpass

  [​IMG]

  30. Vollkorn SC Black & PT Sans

  [​IMG]

  Nguồn: creatopy
   
  2 ♥

Bình luận

Thảo luận trong 'Truyền cảm hứng' bắt đầu bởi DesignerPlus, 3/4/21.

Chia sẻ trang này