shape builder tool

  1. Tutorial

    [Cơ bản] Bài 2: Tìm hiểu về công cụ Shape builder tool trong Illustrator

    Trong phần này, bạn có cơ hội để tạo ra một hình ảnh minh họa sử dụng một tính năng của Shape Builder Tool. Bằng cách sử dụng công cụ Shape Builder, bạn có thể tạo các hình dạng độc đáo bằng cách thêm, trừ và cắt để tạo ra một hình dạng khác.
Back
Bên trên