Permalink for Post #1

Chủ đề: Quy tắc 80/20 và áp dụng nó nhứ thế nào trong thiết kế