BB Codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.

  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của ký tự được chọn.

  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.

  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
  http://www.example.com
  example@example.com
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.

  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
  Go to example.com
  Email me
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when tagging a user.

  Ví dụ:
  [USER=1]Tên tài khoản[/USER]
  Hiển thị:
  Tên tài khoản
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết

  Ví dụ:
  [IMG]https://designervn.net/​https://cdn.designervn.net/styles/brivium/stylium/tellurium​/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  Hiển thị:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn. Approved sites: Dailymotion; Facebook; Google Drive; Liveleak; Metacafe; Nhaccuatui; Vimeo; YouTube;

  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.

  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.

  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.

  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.

  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.

  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.

  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [PLAIN] - Plain Text

  Disables BB code translation on the wrapped text.

  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.

  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [LOCK] - Social Locker BbCode

  Social Locker for Xenforo V1.0

  Ví dụ:
  [lock]
  This is a sample of addon Social Locker
  [/lock]
  Hiển thị:
 • [accordion] - [BBM] ACCORDION

  Accordion BBcode (master tag) - works with slave tags {slide}

  Ví dụ:
  [accordion=bcenter|125]
  {slide=Title|center}Content{/slide}
  {slide=Title|center}Content{/slide}
  [/accordion]

  [accordion=bright|80%]
  {slide=Title|center}Content{/slide}
  {slide=Title|right|open}Content{/slide}
  [/accordion]
  Hiển thị:
  Title
  Content
  Title
  Content


  Title
  Content
  Title
  Content
 • [article] - [BBM] ARTICLE

  This BB Code is used to display an article

  Ví dụ:
  [article]This is an article[/article]
  Hiển thị:
  Article: This is an article
 • [bimg] - [BBM] BIMG

  This BB Code can resize a picture (width customizable in px)

  Ví dụ:
  [bimg]http://www.google.com/images/srpr/logo3w.png[/bimg]
  [bimg=100]http://www.google.com/images/srpr/logo3w.png[/bimg]
  Hiển thị:

 • [encadre] - [BBM] ENCADRE

  This BB Code inserts a text box to the right of a text (absolute position). It has to be inserted just before the content. (width customizable in %)

  Ví dụ:
  [encadre]This is a text box with a long text. Can be used with an article for example.[/encadre]Content
  [encadre=30]This is a text box with a long text. Can be used with an article for example.[/encadre]Content
  Hiển thị:
  Text box:
  This is a text box with a long text. Can be used with an article for example.
  Content
  Text box:
  This is a text box with a long text. Can be used with an article for example.
  Content
 • [fieldset] - [BBM] FIELDSET

  This BB Code inserts a fieldset (Title and Width in % customizable ; separator: |)

  Ví dụ:
  [fieldset]This is a fieldset[/fieldset]
  [fieldset=Title]This is a fieldset[/fieldset]
  [fieldset=Title|80]This is a fieldset[/fieldset]
  Hiển thị:
  Fieldset This is a fieldset

  Title This is a fieldset

  Title This is a fieldset
 • [fleft] - [BBM] Float left

  Make a block float on the left

  Ví dụ:
  [fleft]Make me float on the left[/fleft]
  Hiển thị:
  Make me float on the left
 • [fright] - [BBM] Float right

  Make a block float on the right

  Ví dụ:
  [fright]Make me float on the right[/fright]
  Hiển thị:
  Make me float on the right
 • [gview] - [BBM] GVIEW

  This BB Code displays documents using the "Google Docs - Viewer" (supports many different file types:pdf,ppt,doc,xls...).

  Ví dụ:
  [gview]http://docs.yahoo.com/docs/pr/pdf/1q05pr.pdf[/gview]
  Hiển thị:
 • [h2] - BBM H2

  H2 Paragraph

  Ví dụ:
  [h2]Title[/h2]
  This is normal text
  Hiển thị:

  Title

  This is normal text
 • [hl] - BBM Highlighter

  Highlighter for text

  Ví dụ:
  [hl]Default yellow highlight[/hl]
  [hl=green]Green highlight[/hl]
  [hl=blue]Blue highlight[/hl]
  [hl=orange]Orange highlight[/hl]
  Hiển thị:
  Default yellow highlight
  Green highlight
  Blue highlight
  Orange highlight
 • [latex] - [BBM] LATEX

  This BB Code displays mathematical content or graphics using lateX

  Ví dụ:
  [LATEX] c=\sqrt{a^2+b^2} [/LATEX]
  Hiển thị:
 • [picasa] - [BBM] PICASA

  Picasa

  Ví dụ:
  [picasa]https://picasaweb.google.com/cedric.claerhout/Exemples[/picasa]
  [picasa=300]https://picasaweb.google.com/cedric.claerhout/Exemples[/picasa]
  [picasa=300,100]https://picasaweb.google.com/cedric.claerhout/Exemples[/picasa]
  [picasa=300,100,15s]https://picasaweb.google.com/cedric.claerhout/Exemples[/picasa]
  [picasa=100,80]https://picasaweb.google.com/104221919544446242342/Exemples#5498233130192530834[/picasa]
  Hiển thị:
  The URL you're using seems to be a direct link to a Picasa Album, please use instead its RSS link.
  The URL you're using seems to be a direct link to a Picasa Album, please use instead its RSS link.
  The URL you're using seems to be a direct link to a Picasa Album, please use instead its RSS link.
  The URL you're using seems to be a direct link to a Picasa Album, please use instead its RSS link.
  The URL you're using seems to be a direct link to a Picasa Album, please use instead its RSS link.
 • [slider] - [BBM] SLIDER

  Slider BB Code (master tag) - works with slave tags {slide}

  Ví dụ:
  [slider]
  {slide=Title 1|center}Content 1{/slide}
  {slide}Content 2{/slide}
  {slide}Content 3{/slide}
  {slide=open}Content 4{/slide}
  [/slider]
  Hiển thị:
  « »
  Title 1
  Content 1
  Content 2
  Content 3
  Content 4
 • [spoilerbb] - [BBM] SPOILERBB

  The original spoiler bbcode!

  Ví dụ:
  [spoilerbb]hidden text[/spoilerbb]
  Hiển thị:
  Spoiler
  hidden text
 • [tabs] - [BBM] TABS

  Tabs BBcode (master tag) - works with slave tags {slide}

  Ví dụ:
  [tabs=bcenter|300x80]
  {slide=Title|center}Content{/slide}
  {slide=Title|center}Content 2{/slide}
  [/tabs]

  [tabs=bright|80%]
  {slide=Title|center}Content{/slide}
  {slide=Title|right|open}Content 2
  {tab=1}Slide 1{/tab}
  {/slide}
  [/tabs]
  Hiển thị:
  Content
  Content 2


  Content
  Content 2
  Slide 1