Thuật ngữ

Thuật ngữ tiếng Anh, tiếng Việt trong lĩnh vực thiết kế, các định nghĩa về thiết kế.
Back
Bên trên